Ászf

Általános szerződési feltételek

 1. cikk

Általános rendelkezések

 1. Jelen általános szerződési feltételek azokra a szerződéses jogviszonyokra vonatkoznak, amelyek az eladó és a vevő között a törvény alapján a fogyasztóvédelemről szól.

A fogyasztóvédelemről a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról.

 1. Jogi személyekkel fennálló szerződéses jogviszonyra (valamint a szerződéses jogviszonyból esetlegesen keletkező egyéb jogviszonyra, ill. természetes személyekkel - vállalkozókkal .

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. Eladó az a személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során üzleti tevékenysége vagy hivatása körében jár el, illetve a nevében vagy számlájára eljáró személy.
 2. Eladó adatai:

cím: Szabó István e.v., 2481, Velence, Tópart u.2, /egyben a panaszügyintézés helyszíne is/ Adsz: 66740580-2-27

Nyilvántartási szám: 38404896 (a továbbiakban "eladó")

Kapcsolattartási cím:

Szabó István, 2481, Velence, Tópart u.2.

e-mail : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

webáruház: www.keritessablon.hu

Tel.sz: 0036-20-9470-607

0036-20-3992-407

Tárhely szolgáltató neve, címe:

 

Intelliweb Kft.

székhely: 7627 Pécs, Wass A. út 23.

cégjegyzékszám: 02-09-072195

adószám: 14215111-2-02

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 30 475 0766

 

 1. Jelen általános szerződési feltételek értelmében az eladó továbbá:
 2. a) az eladó honlapján keresztül üzemeltetett e-kereskedelmi rendszer (a továbbiakban: webshop) üzemeltető
 3. b) az információs rendszer / információs rendszerek üzemeltetője a 2. sz. A személyes adatok védelméről . Lásd a „GDPR vagy személyes adatok védelme” című részt.
 4. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában vevő minden olyan természetes vagy jogi személy, aki érdeklődését fejezte ki az eladó webshopján keresztül történő vásárlás iránt, és megrendelését az eladó weboldalán /www.keritessablon.hu/ keresztül töltötte ki és adott le ( webshop). Vásárlónak minősül minden olyan személy is, aki telefonon vagy e-mailben megrendelést adott le, és egyúttal megerősítette, hogy ismeri a jelen Általános Szerződési Feltételeket.
 5. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondja, hogy fogyasztó az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkavégzése, foglalkozása körében jár el. A jelen szerződési feltételek alkalmazásában az is szerepel, hogy a fogyasztó természetes személy – nem vállalkozó .Fogyasztó fogalmából kizárták azokat a jogi személyeket, amelyek személyes használatra vagy háztartásuk tagjainak szükségleteire terméket vásárolnak, vagy szolgáltatást vesznek igénybe. A fogyasztó nem vállalati ügyfél, azaz a cég számára árut vásárló vásárló (megrendeléskor feltünteti az azonosítószámot, az adószámot). A vállalati vásárlók szintén nem jogosultak az árut indoklás nélkül visszaküldeni, vagy 14 napon belül elállni a szerződéstől. Az ilyen vásárló és az eladó kapcsolatára nem a Ptk., hanem a Kereskedelmi Törvénykönyv az irányadó. A fogyasztók nem természetes személyek, akik hivatásuk ellátása céljából vásárolnak árut.
 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy a jogalkotó a távollevők között kötött szerződést az eladó és a fogyasztó között létrejött szerződésként határozta meg, amely kizárólag egy vagy több távolsági kommunikációs eszköz útján jön létre, anélkül, hogy a az eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte, különösen weboldal, elektronikus levél, telefon, fax, címlevél vagy ajánlatkatalógus használatával. A távollevők közötti szerződés fogalmának meghatározása azokra az esetekre is vonatkozik, amikor a fogyasztó az eladó telephelyét kizárólag árukról vagy szolgáltatásokról való tájékozódás céljából keresi fel, és az ezt követő tárgyalás és szerződéskötés távolról történik. Ellenkezőleg, az a szerződés, amelyben az eladó és a fogyasztó személyesen érintkeztek, és a szerződés megtárgyalására személyesen került sor, nem minősül távszerződésnek, míg magát a szerződést távközlési eszközökkel és mindkét fél egyidejű jelenléte nélkül kötötték meg. Ilyen esetben a fogyasztó nincs kitéve a leírt kockázatoknak, ezért fokozott védelemre nincs ok. Hasonlóképpen, a távollevők között kötött szerződés nem tartalmazhat olyan rendeléseket, amelyeket a fogyasztó távközlési eszközzel ad le azzal a céllal, hogy csak szakembert kérjen fel szolgáltatás nyújtására, mint például egy fodrászat telefonon megrendelő fogyasztó esetében. . Az ilyen telefonhívás tárgya általában csak a szolgáltatást nyújtó eladónál történő látogatás dátumának és időpontjának egyeztetése. Ezekben az esetekben tehát azt az időpontot kell a szerződéskötés pillanatának tekinteni, amikor a szerződő felek megállapodnak a lényeges részletekben, azaz a szerződés tárgyában és a szolgáltatásnyújtás árában.
 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés az eladó és a fogyasztó közötti szerződés:

az eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte során kötött olyan helyen, amely nem az eladó telephelye,

 • amelynek megkötésére a fogyasztó olyan helyen tett ajánlatot az eladónak, amely nem az eladó telephelye,

az eladó telephelyén vagy távközlés útján azonnal megkötött, miután az eladó egyénileg és személyesen megkereste a fogyasztót olyan helyen, amely nem az eladó telephelye, vagy

 • értékesítési esemény során vagy azzal összefüggésben megkötött.
 1. Az általános üzleti feltételek szempontjából kimondja, hogy az a szerződés, amelynek tárgya az áru adásvétele, e törvény alkalmazásában minden olyan szerződés:
 2. a) amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében szerez valamit, így különösen adásvételi és építési szerződést, vagy
 3. b) amelynek tárgya áru értékesítés és szolgáltatásnyújtás.
 4. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy az üzemi helyiség olyan telephely vagy egyéb helyiség, ahol az eladó általában üzleti tevékenységét vagy hivatását végzi.
 5. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az eladó köteles egyértelműen és közérthetően bejelenteni a távollevők között kötött szerződés, illetve az eladó telephelyén kívül kötött szerződés megkötése előtt, illetve ha a szerződés megkötése az eladó telephelyén kívül kötött szerződés megkötése előtt történik. fogyasztói megrendelést, mielőtt a fogyasztó a megrendelést a fogyasztónak a
 6. a) az áru főbb jellemzői vagy a szolgáltatás jellege a használt kommunikációs eszköznek és az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben,
 7. b) az eladó vagy annak a személynek a cég neve és székhelye vagy telephelye, akinek nevében az eladó eljár,
 8. c) az eladó telefonszámát és egyéb, a fogyasztó eladóval való kapcsolattartása szempontjából fontos adatait, különösen e-mail címét és telefonszámát, ha rendelkezik ilyenekkel,
 9. d) az eladó vagy annak a személynek a címe, akinek nevében az eladó eljár, ahol a fogyasztó áru- vagy szolgáltatás igényt érvényesíthet, panaszt tehet vagy egyéb kezdeményezést tehet, ha ez a cím eltér a b) pontban meghatározott címtől,
 10. e) az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, beleértve az általános forgalmi adót és minden egyéb adót, vagy ha az áru vagy szolgáltatás jellege miatt az ár előre ésszerűen nem határozható meg, annak kiszámításának módja, valamint a szállítási, kézbesítési, postai és egyéb költségek és díjak, vagy ha ezek a költségek és illetékek előre nem határozhatók meg, azt a tényt, hogy az ilyen költségeket vagy díjakat a teljes ár tartalmazhatja; ha határozatlan idejű szerződésről vagy előfizetői szerződésről van szó, az eladó tájékoztatja a fogyasztót a számlázási időszak teljes áráról és az egy hónapra érvényes árról, ha a számlázási időszak hossza eltérő, és ez az ár nem lehetséges. előre meg kell határozni a számítás módját,
 11. f) a szerződéskötés céljára igénybe vehető távolsági hírközlő eszköz használatának díját, ha emelt díjas szolgáltatási számról van szó,
 12. g) fizetési feltételek, szállítási feltételek, határidő, ameddig az eladó vállalja az áru leszállítását vagy a szolgáltatás nyújtását, tájékoztatás a reklamációk, panaszok, fogyasztói javaslatok benyújtásának és feldolgozásának módjáról,
 13. h) tájékoztatás a fogyasztó szerződéstől való elállási jogáról, a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának feltételeiről, időtartamáról és eljárásáról; melléklete szerinti szerződéstől való elállási nyilatkozatot is átadja a fogyasztónak. 3,
 14. i) tájékoztatás arról, hogy ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, akkor viseli az árunak az eladónak történő visszaküldésének költségeit. Valamint ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, akkor a postai úton visszaküldhetetlen áru visszaküldésének költségeit is,
 15. j) tájékoztatást a fogyasztó esetleges kötelezettségéről, hogy a ténylegesen teljesített teljesítésért a ,ha a fogyasztó az eladónak a hozzájárulását követően áll el a szolgáltatási szerződéstő 6,
 16. k) tájékoztatás arról, hogy a fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől, vagy tájékoztatás arról, hogy a fogyasztó milyen körülmények között veszíti el a szerződéstől való elállási jogát,
 17. l) utasítás az eladónak az áruk vagy szolgáltatások hibáiért való felelősségéről az általános előírások szerint,
 18. m) a gyártó vagy az eladó által az általános rendeletben megállapítottnál szigorúbb elvek szerint nyújtott jótállás meglétére és részleteire vonatkozó tájékoztatás,ha azt a gyártó vagy az eladó biztosítja, továbbá tájékoztatás a jótállás meglétéről és feltételeirő a fogyasztónak nyújtott segítség és szolgáltatások az áru értékesítését vagy a szolgáltatás nyújtását követően, ha ilyen segítséget nyújtanak,
 19. n) tájékoztatást a vonatkozó magatartási kódexek meglétéről, amelyek betartását az eladó vállalta, és arról, hogy a fogyasztó hogyan ismerheti meg azokat, illetve hogyan szerezheti be azok szövegét,
 20. o) a szerződés időtartamára vonatkozó információk, ha határozott idejű szerződésről van szó; ha határozatlan időre kötött szerződésről van szó, vagy ha olyan szerződésről van szó, amelynek érvényessége automatikusan meghosszabbodik, a szerződés felbontásának feltételeiről is tájékoztatást,
 21. p) tájékoztatást a fogyasztó szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartamáról, ha a szerződés ilyen kötelezettséget eredményez a fogyasztó számára,
 22. q) tájékoztatás a fogyasztónak az eladó kérésére előlegfizetési vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségéről és az annak biztosítására vonatkozó feltételekről, ha a szerződés ilyen kötelezettséget ír elő a fogyasztó számára,
 23. r) a funkcionalitásra vonatkozó információk, beleértve adott esetben az elektronikus tartalom biztonságát szolgáló technikai védelmi intézkedéseket,
 24. s) az elektronikus tartalom hardverrel és szoftverrel való kompatibilitására vonatkozó információk, amelyekről az eladó tud vagy ésszerűen elvárható, hogy tudjon, adott esetben,
 25. t) tájékoztatás az alternatív vitarendezési rendszeren keresztül történő vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről; Ezzel egyidejűleg az eladó a honlapján /keritessablon.hu/ hivatkozást biztosít az alternatív vitarendezési platformra, amelyen keresztül a fogyasztó javaslatot tehet alternatív vitarendezés kezdeményezésére.
 26. Az előző bekezdés szerinti tájékoztatást az ügyben a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani
 27. a) az alkalmazott távolsági távközlési eszköznek megfelelő módon távolról kötött szerződés; ha ezt az információt tartós adathordozón adják meg, annak olvashatónak kell lennie a fogyasztó számára,
 28. b) az eladó telephelyén kívül írásban vagy a fogyasztó hozzájárulásával, más tartós adathordozón rögzített felvétel formájában kötött szerződés.
 29. Ha a távollevők között kötött szerződés, amely alapján a fogyasztó pénzbeli fizetésre köteles, elektronikus úton jön létre , az eladó köteles a fogyasztót kifejezetten, egyértelműen és egyértelműen tájékoztatni:
 • az áru főbb jellemzői vagy a szolgáltatás jellege a használt kommunikációs eszköznek és az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben,
 • az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, beleértve az összes költséget,
 • a szerződés időtartama, ha határozott időre kötött szerződésről van szó, és ha határozatlan időre kötött szerződésről van szó, vagy ha olyan szerződésről van szó, amelynek érvényessége automatikusan meghosszabbodik, akkor a szerződés felbontásának feltételeit is, valamint
 • a fogyasztó szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartama, ha a szerződés ilyen kötelezettséget eredményez a fogyasztó számára. Ez az eladót megújított tájékoztatási kötelezettséget előíró rendelkezés azt hivatott biztosítani, hogy a fogyasztó a rendelés teljesítése előtt alaposan elolvassa a lényeges információkat, és ezáltal tudatosan dönthessen az áru megvásárlásáról, ill. szolgáltatások.
 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondja, hogy e törvény alkalmazásában a Kiegészítő Szerződés olyan szerződést jelent, amelynek alapján a fogyasztó olyan árut szerez be, vagy olyan szolgáltatást kap, amely a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés tárgya. Ha az árut az eladó vagy harmadik személy megállapodása alapján szállítja vagy nyújtja a szolgáltatást és annak megkötésekor előre lehetett látni , figyelembe véve a szerződés célját, hogy a fogyasztó nem lesz érdekelt a jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésében.
 2. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában a tartós adathordozó olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy az eladó számára, hogy a neki címzett információt oly módon tárolja, amely lehetővé teszi annak jövőbeni felhasználását az információ céljának megfelelő időtartam, amely lehetővé teszi a tárolt információk, különösen papír, e-mail, USB kulcs, CD, DVD, memóriakártya, számítógép merevlemezének változatlan reprodukálását.
 3. Jelen általános szerződési feltételek értelmében az elektronikus tartalom e törvény alkalmazásában az elektronikus formában létrehozott és rendelkezésre bocsátott adatot, így különösen számítógépes programokat, alkalmazásokat, játékokat, zenéket, videókat vagy szövegeket jelenti.
 4. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy a megrendelést a vásárló az eladó üzletének rendszere által feldolgozott, kitöltött és elküldött megrendelő lapnak tekinti.Abban az esetben, ha a vásárló a megrendelőlapon keresztül történő megrendelés lehetőségével nem él az előző mondat szerint, megrendelésnek minősül a telefonos megrendelés, illetve az eladó címére e-mailben, faxon vagy postai úton küldött megrendelés is. A megrendelés információkat tartalmaz a vásárlóról és a megrendelt termékről vagy szolgáltatásról. A megrendelés alapján számla készül a vásárlónak a vételár kifizetéséről. Abban az esetben, ha a vevő nem él a megrendelőlapon keresztüli rendelés lehetőségével, hanem telefonon, vagy e-mailben, vagy postai úton adja le a megrendelését az eladó címére, az eladó e-mailben ajánlatot küld a vevőnek. vagy más módon, amiben megegyeznek.

Áru vagy szolgáltatás vagy szolgáltatás megrendelése - adásvételi szerződés megkötése

 1. Az eladó ezen felkínált áruk áruit és árait a honlapján meghirdeti. A weboldalon keresztül kínált áruk árai az általános forgalmi adóval és Magyarország területén alkalmazandó összes egyéb adóval együtt szerepelnek (a továbbiakban "ár" vagy "vételár").
 2. A megrendelés a szerződés megkötésére tett javaslat, amely a vevő és az eladó között a webportál (webshop) megrendelőlapján keresztül jön létre. A vevő a megrendelés elküldésével egyben megerősíti, hogy megismerte jelen általános szerződési feltételek szövegét. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az eladó a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés megkötése előtt, illetve ha a szerződés a fogyasztó megrendelése alapján jön létre, a fogyasztó elküldi a megrendelés egyértelműen és érthetően tájékoztatja a fogyasztót:
 • az áru főbb jellemzői vagy a szolgáltatás jellege a használt kommunikációs eszköznek és az árunak vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben,
 • az eladó vagy annak a személynek a cég neve és székhelye vagy telephelye, akinek nevében az eladó eljár,
 • az eladó telefonszámát és egyéb, a fogyasztónak az eladóval való kapcsolattartása szempontjából fontos adatait, különösen e-mail címét és faxszámát, ha rendelkezik ilyenekkel,
 • az eladó vagy annak a személynek a címe, akinek nevében az eladó eljár, ahol a fogyasztó árut vagy szolgáltatást igényelhet, panasszal élhet vagy egyéb kezdeményezést tehet, ha ez a cím eltér a b) pontban meghatározott címtől,
 • az áruk vagy szolgáltatások teljes ára, beleértve az általános forgalmi adót és minden egyéb adót, vagy ha az áru vagy szolgáltatás jellege miatt az ár előre ésszerűen nem határozható meg, akkor annak kiszámításának módja, valamint a szállítási, kézbesítési, postai és egyéb költségek és díjak, vagy ha ezek a költségek és illetékek előre nem határozhatók meg, azt a tényt, hogy ezek a költségek vagy díjak a teljes árba beleszámíthatók; ha határozatlan idejű szerződésről vagy előfizetői szerződésről van szó, az eladó tájékoztatja a fogyasztót a számlázási időszakra vonatkozó teljes árról, és ha ez az ár előre nem határozható meg, annak kiszámításának módjáról,
 • a szerződéskötés céljára felhasználható távolsági hírközlő eszköz használatának díja, ha emelt tarifájú szolgáltatási számról van szó,
 • fizetési feltételek, szállítási feltételek, határidő, ameddig az eladó vállalja az áru kiszállítását vagy a szolgáltatás nyújtását, tájékoztatás a reklamációk, panaszok, fogyasztói javaslatok benyújtásának és feldolgozásának módjáról,
 • tájékoztatás a fogyasztó szerződéstől való elállási jogáról, a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának feltételeiről, időtartamáról és eljárásáról; melléklete szerinti szerződéstől való elállási nyilatkozatot is átadja a fogyasztónak. 3,
 • tájékoztatás arról, hogy ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, akkor ő viseli az árunak az eladónak történő visszaküldésének költségeit. Valamint ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, akkor a postai úton visszaküldhetetlen áru visszaküldésének költségeit is,
 • tájékoztatás a fogyasztó azon esetleges kötelezettségéről, hogy a ténylegesen teljesített teljesítés ellenértékét az eladónak megfizesse . Ha a fogyasztó az eladónak kifejezett hozzájárulását követően áll el a szolgáltatási szerződéstől. 6,
 • tájékoztatás arról, hogy a fogyasztó nem jogosult elállni a szerződéstől, vagy tájékoztatás arról, hogy a fogyasztó milyen körülmények között veszíti el a szerződéstől való elállási jogát,
 • utasítás az eladó felelősségére az áruk vagy szolgáltatások hibáiért az általános előírások szerint,
 • tájékoztatást a gyártó vagy az eladó által az általános szabályozásnál szigorúbb elvek szerint nyújtott szavatosság meglétéről és részleteiről,20) ha azt a gyártó vagy az eladó biztosítja, valamint tájékoztatás a segítségnyújtás, szolgáltatás meglétéről és feltételeiről a fogyasztónak az áru értékesítését vagy szolgáltatás nyújtását követően, ha ilyen segítséget nyújt
 • tájékoztatás a vonatkozó magatartási kódex meglétéről, amelyek betartását az eladó vállalta, és arról, hogy a fogyasztó hogyan ismerkedhet meg velük, illetve hogyan szerezheti be azok szövegét,
 • tájékoztatás a szerződés időtartamáról, ha határozott idejű szerződésről van szó; ha határozatlan időre kötött szerződésről van szó, vagy ha olyan szerződésről van szó, amelynek érvényessége automatikusan meghosszabbodik, a szerződés felbontásának feltételeiről is tájékoztatást,
 • tájékoztatás a fogyasztó szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartamáról, ha a szerződés ilyen kötelezettséget eredményez a fogyasztó számára,
 • tájékoztatás a fogyasztónak az eladó kérésére előlegfizetési vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségéről és az annak biztosítására vonatkozó feltételekről, ha a szerződés ilyen kötelezettséget ír elő a fogyasztó számára,
 • a funkcionalitásra vonatkozó információk, beleértve adott esetben az elektronikus tartalom védelmére vonatkozó műszaki biztosítékokat,
 • információ az elektronikus tartalom kompatibilitásáról olyan hardverrel és szoftverrel, amelyről az eladó tud, vagy ésszerűen elvárható, hogy tudjon, adott esetben,
 • tájékoztatás az alternatív vitarendezési rendszeren keresztül történő vitarendezés lehetőségeiről és feltételeiről; Ezzel egyidejűleg az eladó a honlapján hivatkozást biztosít az alternatív vitarendezési platformra, amelyen keresztül a fogyasztó javaslatot tehet alternatív vitarendezés kezdeményezésére.
 1. Az eladó köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó kifejezetten igazolja, hogy tudomása volt arról, hogy a megrendelés része az áfa fizetési kötelezettség. " Az eladó köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó kifejezetten igazolja, hogy tisztában volt azzal, hogy a megrendelés egy része az ár megfizetésének kötelezettsége. Ha a megrendelés elküldéséhez az eladó honlapján gombnyomásra vagy hasonló funkció aktiválására van szükség, akkor ezt a gombot vagy funkciót jól olvasható módon meg kell jelölni a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” kifejezéssel vagy ennek megfelelő egyértelmű megfogalmazással. kifejezve azt a tényt, hogy a megrendelés az ár fizetési kötelezettségét is magában foglalja. Az eladó a jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában egyértelműen tájékoztatja a vásárlókat arról, hogy a megrendelés része az ár megfizetésének kötelezettsége.
 2. A megrendelés eladó általi elfogadása, így az adásvételi szerződés megkötése az adásvételi szerződés megkötésének igazolása alapján történik, a távértékesítésben
 • Az eladó köteles a távollévők között kötött szerződés megkötését követően haladéktalanul, legkésőbb az áru átadásával egyidejűleg a fogyasztó részére tartós adathordozón igazolni a szerződés létrejöttét. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell:
 1. a 3. §-ban felsorolt összes információ. 1, ha az eladó ezt az információt tartós adathordozón nem adta meg a fogyasztónak a távollevők között kötött szerződés megkötése előtt,
 • Az eladó az eladó telephelyén kívül kötött szerződést a szerződés megkötését követően haladéktalanul papír formában vagy a fogyasztó hozzájárulásával más tartós adathordozón rögzített felvétel formájában köteles átadni a fogyasztónak.
 1. a megkötött szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötésének megerősítése,b. a fogyasztó kifejezett hozzájárulásának megerősítése ha biztosították.
 2. Abban az esetben, ha a szerződés tárgya nem fizikai adathordozón történő szolgáltatás vagy elektronikus tartalom nyújtása, míg a szolgáltatásnyújtás, illetve az elektronikus tartalom nyújtása a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt megkezdődik, a Az eladó köteles a fogyasztónak a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt igazolni a fogyasztó előzetes, kifejezett hozzájárulását a szolgáltatás megkezdéséhez, valamint nyilatkozatot adni arról, hogy a fogyasztót tájékoztatták a hozzájárulás megadásának következményeiről.
 3. Üzemeltető helyiségen kívül kötött szerződés esetén az eladó köteles a szerződéskötést követően haladéktalanul átadni a fogyasztónak a megkötött szerződés másolatát vagy a szerződés megkötéséről szóló írásos igazolást, és a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt szolgáltatás vagy elektronikus tartalom nyújtása esetén a fogyasztó előzetes elfogadásának igazolása és nyilatkozata arról, hogy a fogyasztót tájékoztatták a hozzájárulás megadásának következményeiről. A fogyasztó hozzájárulásával ezek a dokumentumok más tartós adathordozón is rendelkezésre bocsáthatók.
 4. Eladó ezúton is tájékoztatja a vásárlókat, hogy a webportálon ) keresztül történő megrendelés teljesítését nem feltételhez köti a jelen általános szerződési feltételekhez való hozzájárulás megkövetelésével.
 5. Az eladó ezúton is tájékoztatja a vásárlókat, hogy nem határoz meg minimális rendelési értéket.
 6. Az eladó ezennel tájékoztatja a vevőket az áruk vagy szolgáltatások hibáiért való eladó felelősségéről az általános előírások szabályozzák.

Vételár és fizetési feltételek

 1. Az internetes áruházon keresztül megrendelt termékek (áruk) vagy szolgáltatások ára (a továbbiakban: vételár) mindig minden vásárlóra – vásárlóra – egyedileg jön létre.
 2. A webáruházon keresztül történő megrendelés esetén a vételár és a teljes költség kiszámítása a megrendelőlapon és a szerződés megkötésének tartós adathordozón történő visszaigazolásában történik. Telefonon vagy elektronikus úton történő megrendelés esetén az eladó az árajánlatot kölcsönösen egyeztetett módon (pl. elektronikusan vagy postai úton) küldi meg a vevőnek.
 3. Az eladó egyúttal tájékoztatja a vevőt, hogy nem vállal garanciát a vételárak időbeli érvényességére. A félreértések elkerülése végett a távszerződés időtartama alatt a konkrét megrendelés esetén keletkező vételár nem változik.
 4. Fizetési feltételek / nyomtatvány: A vételár fizetési módja (fizetési mód), beleértve a megrendeléssel és az áru szállításával kapcsolatos teljes költséget is, a megrendelőlapon, azaz a fizetési feltételekkel kapcsolatos információk van feltüntetve. a vevő rendelkezésére áll a rendelés leadása előtt.

Fizetési feltételek / vételár esedékessége: A vevő a fizetési módot (a vételár fizetésének módját) a megrendelőlapon választja ki, mielőtt maga a rendelést leadja.

Az áruk vagy szolgáltatások megrendelésével kapcsolatos teljes költség a vevő rendelkezésére áll, és a megrendelőlapon feltüntetett kalkulációra kerül, a megrendelés teljesítése előtt is.

Telefonon vagy elektronikus úton történő megrendelés esetén a vásárló tájékoztatást kap a teljes költségről, valamint a fizetési és az áru szállítási feltételeiről, ill. minden jogszabályban meghatározott kellékről a megrendelés tényleges teljesítése előtt, a vonatkozó jogszabályban az eladó számára előírt módon.

 1. Tájékoztatás a fogyasztónak az eladó kérésére előlegfizetési kötelezettségéről és az annak biztosítására vonatkozó feltételekről, ha a szerződés ilyen kötelezettséget ír elő a fogyasztó számára:

Az eladó kérheti az áruk vagy szolgáltatások előre fizetését:

 • szállítás nélküli (előleg kérhető a kiállított előlegszámla alapján bankszámlára történő átutalással vagy az eladóval közös megegyezés esetén és ha a webáruház honlapján rendelkezik ilyen funkcióval, a fizetési átjárón / online kártyás fizetésen keresztül vagy egy úgynevezett fizetési rendszeren keresztül is - pl. paypal vagy GoPay.)
 • külföldre küldött áruk vagy szolgáltatások esetén (előleg kérhető kiállított előlegszámla alapján bankszámlára történő átutalással vagy az eladóval közös megegyezés alapján, és ha a webáruház weboldala rendelkezik ilyen funkcióval , akár fizetési átjárókon / online kártyás fizetésen keresztül vagy úgynevezett fizetési rendszeren keresztül - pl. paypal vagy GoPay.)
 • raktáron nem lévő, vagy csak rendelésre gyártott áruk, szolgáltatások megrendelése esetén az áru vagy szolgáltatás árának 50%-ának előleg fizetése lehet szükséges. (előleget kell fizetni a kiállított előlegszámla alapján bankszámlára történő átutalással vagy az eladóval közös megegyezés esetén és ha a webáruház weboldala rendelkezik ilyen funkcióval, fizetési kapun keresztül is / online kártyás fizetés vagy az úgynevezett fizetési rendszeren keresztül - például paypal vagy GoPay.)
 1. A vételár az eladó számláján történő jóváírás napján tekintendő kifizetettnek (vagy készpénzes fizetés esetén a készpénzes fizetés pillanatában, vagy annak nyugta kiállításával történő visszaigazolása)
 2. Utánvét: az áru vagy szolgáltatás vételára az utánvétes árat nem tartalmazza, és annak összege a megrendelőlapon és a távollevők között kötött szerződés megkötésének visszaigazolásán és/vagy a tartós adathordozón egyedi árajánlatot küldünk a vevőnek. Az eladó jogosult egyoldalúan megváltoztatni és módosítani a megrendelés értékét, amelyben a vevő nem fizeti az utánvétes árat belsőleg, anélkül, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben változást jelezni kellene. Ez a változás az adásvételi szerződés megkötését nem érinti.
 3. Egyéb díjak: A megrendelőlapon feltüntetésre kerül az áru vagy szolgáltatás vételárának összege, beleértve az összes járulékos díjat (pl. a fizetési módhoz és az áru szállítási módjához kapcsolódóan), ill. egyedi megállapodás tartós adathordozón és a távollevők között kötött szerződés megkötésének visszaigazolásában .
 4. Az áruk vagy szolgáltatások alap pénzneme HUF/ forint Szimbólum:.
 5. A vételár és a szállítási költségek vevő részére történő fizetésének banki díjaira a vevő és a vevő bankja közötti szerződés az irányadó. Az eladó nem vállal felelősséget az ilyen vagy hasonló kapcsolódó díjak összegéért.
 6. Az elektronikus hírközlő eszközök használatának költségeire a vevő és

internetkapcsolat-szolgáltatója, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatója közötti szerződés az irányadó. Az eladó nem vállal felelősséget az ilyen vagy hasonló kapcsolódó díjak összegéért.

 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondjuk, hogy az eladó ezúton tájékoztatja a vásárlót, hogy nem határoz meg minimális rendelési értéket.
 2. Az eladó köteles a fogyasztóval szemben az egyenlő bánásmód elvét a termék- és szolgáltatásnyújtás során betartani, külön szabályozással. Ez a speciális szabályoegyes területeken az egyenlő bánásmódról és a diszkrimináció elleni védelemről. E törvény szerint mindenki köteles: betartani az egyenlő bánásmód elvét a munkajog és a hasonló jogviszonyok, a társadalombiztosítás, az egészségügy, az áru- és szolgáltatásnyújtás, valamint az oktatás területén. A fogyasztói jogokat szabályozó külön jogszabály a fogyasztóvédelmi törvény, amely megtiltja, hogy az eladó a fogyasztót hátrányosan megkülönböztethesse, így különösen az általa kiállított vagy egyéb módon eladásra kész termék értékesítésének megtagadása, illetve olyan szolgáltatás nyújtásának megtagadásával, működési lehetőségein belül van, vagy a termék- és szolgáltatásnyújtás során alkalmazott egyenlőtlen bánásmóddal hátrányosan megkülönbözteti a fogyasztót.
 3. z eladó a termék értékesítését vagy szolgáltatás nyújtását (a továbbiakban: értékesítés kötése) nem kötheti más termék értékesítéséhez vagy más szolgáltatás nyújtásához; Nem minősül kötelező erejűnek, ha:
 4. a) az eladó ezeket a termékeket külön értékesíti, vagy ezeket a szolgáltatásokat külön-külön nyújtja b) az árukapcsolás feltétele a külön értékesítés technikai lehetetlenség

Szállítási feltételek

 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az eladó legkésőbb az áru leszállításával egyidejűleg tartós adathordozón igazolást ad a vevőnek a szerződés megkötéséről.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül az is, hogy az eladó az árut a megrendelt mennyiségben, az Általános Szerződési Feltételei írásos másolatával együtt szállítja ki, ha azt korábban nem szállította le az egyéb kapcsolódó dokumentumokkal együtt. az árura vagy szolgáltatásra (ha léteznek és jellemzőek az adott termékre). Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek írásos változatát nem kézbesítették a vevőnek az áruval együtt, a vevő értesítheti (de nem köteles) értesíteni az eladót . Ugyanígy, ha az írott változat az ún a termékre vonatkozó kötelező tájékoztatást (beleértve a használati utasítást is, ha a termékhez mellékelték) nem magyar nyelven adták át a vevőnek az áruval együtt, erről a vevő értesítheti (de nem köteles) az eladót .
 3. Szállítási/áruszállítási mód: Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az áru szállítási/szállítási módja a megrendelőlapon van feltüntetve (a szállítás módjáról a vevő tájékoztatást kap árut a rendelés leadása előtt). Az árut az eladó a vevő által az árurendelésben

választott módon szállítja ki a vevőnek. Amennyiben a vevő telefonon vagy e-mailben szeretné leadni a rendelést, az eladó ezt az információt (az áruk jelenleg elérhető szállítási formáiról) a megrendelés leadása előtt is megadja a vásárlónak.

 1. Az áru leszállításának vagy (szolgáltatás nyújtásának) dátuma:Ha a felek másként nem állapodtak meg, az eladó köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a vevőnek átadni. Ha az eladó a termék szállítási kötelezettségének az első mondatban

meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, és a terméket a vevő által biztosított további ésszerű határidőn belül nem szállítja ki, a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől. Ha az összes körülményre tekintettel nyilvánvaló, vagy ha a vevő a szerződés megkötése előtt kifejezetten tájékoztatta az eladót

arról, hogy az árunak a meghatározott határidőn belül vagy napon belüli kiszállítása a vevő számára kiemelten fontos, és az eladó ezen határidőn belül nem szállította ki az árut, a vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől anélkül, hogy további ésszerű határidőt biztosítana a termék átadására. Ha a vevő eláll a szerződéstől, az eladó köteles haladéktalanul visszaadni a vevőnek a szerződés alapján beérkezett összes kifizetést.

 1. Az áruk elérhetősége: Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az eladó weboldalának (www.keritessablon.hu) világos és olvasható tájékoztatást kell tartalmaznia az áruk elérhetőségéről, elérhetetlenségéről vagy az áru szállításának lehetséges korlátairól (pl. címkézés). az áruk „raktáron”, „rendelkezésre áll”, „nem elérhető” vagy „elfogyott”) állapotúak).
 2. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy az eladó az árut vagy a szolgáltatást a vevőnek (személyesen vagy futár vagy szállítmányozó cég útján) szállítja a vevő által a megrendeléskor megadott címre. Az áru szállítója megfelelő eszközökkel kiderítheti és ellenőrizheti, hogy ez a személy a vevő, és jogosult-e az áru átvételére.
 3. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy amennyiben a körülmények úgy kívánják, az eladó és a vevő megegyezhet a szállítási határidő meghosszabbításában, vagy azonos minőségű és árú helyettesítő teljesítésben. Az áru vagy szolgáltatás szállítása a vevőnek (vagy a vevőnek az áru vagy szolgáltatás átvételére írásban jogosult személynek) történő átadásával történik, vagy a szállítónak szállításra történő átadásával.
 4. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az áru kiszállítását a Magyarország és az Európai Unió országaiban az eladó saját eszközeivel, előre meghatározott helyen a vevő (vagy a vevő által az áruk vagy szolgáltatások átvételére írásban meghatalmazott személy) kezébe, harmadik félen (szállítási, futár- és szállítócégek) keresztül ).
 5. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában az üzemeltető azt javasolja a vevőnek, hogy az Európai Unió területén kívülre és harmadik országok területére történő áruk küldésének és kiszállításának lehetőségeiről és módjairól érdeklődjön az eladónál áru vagy szolgáltatás megrendelése előtt.. cikk

Áruk vagy szolgáltatások átvétele. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az árut a fogyasztó által átvettnek kell tekinteni abban az időpontban, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy

 • a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt árukat külön szállítják, az utolsó leszállított áru átvételének pillanatában,
 • több részből vagy darabból álló árut szállít, az utolsó rész vagy utolsó darab átvételének pillanatában,
 • az árut a meghatározott időszakban, az első leszállított áru átvételének pillanatában ismételten szállítja.
 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az eladó, szállítmányozó, szállítmányozó vagy futárcég, illetve kézbesítési szolgáltató általában e-mailben, sms-ben vagy más alkalmas formában értesíti a vevőt az áruk vagy szolgáltatások kiszállításáról (például telefonon).
 2. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy amennyiben a vevő nem veszi át a terméket, az eladó azt a saját telephelyén vagy a cég székhelyének címén tárolja, és felkéri a vevőt az átvételre. . Abban az esetben, ha a vevő az írásbeli felszólítás kézbesítésétől számított további 30 munkanapon belül sem veszi át a terméket, az áru vagy szolgáltatás további átvételi határidejének lejártával, a szerződéses jogviszonyt a vevő által létesített szerződés az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés megszűnik.
 3. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az áru vagy szolgáltatás sérülésének kockázata és a termék sérüléséért való felelősség az átvételkor a vevőre száll át, függetlenül attól, hogy a vevő a terméket személyesen vagy átveszi-e. felhatalmazott/felhatalmazott személy.
 4. Az eladó azt javasolja a vevőnek, hogy az áru vagy szolgáltatás átvétele után ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét és a szállítás teljességét, különös tekintettel a szállítócsomagok (csomagok/szállítmányok) számára. Az áruval vagy az áru szállításával kapcsolatban észlelt nyilvánvaló hibák esetén a vevő köteles haladéktalanul értesíteni az eladót (elektronikus vagy telefonos űrlap használata javasolt). A vevő és az eladó ezután megállapodnak a következő eljárásban. Az eladó azonban tájékoztatja a fogyasztót, hogy az áru átvételekor nincs törvényi kötelezettsége a csomagolás sértetlenségének ellenőrzésére.
 5. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy amennyiben a csomagolás vagy a küldemény megsértése, vagy a küldemény jogosulatlan felbontásának gyanúja merül fel, az eladó azt javasolja (nem kényszeríti) a vevőnek, hogy ne átvenni a szállítmányt a fuvarozótól/szállító személytől. Jelen szerződési feltételek alkalmazásában az eladó tájékoztatja a

fogyasztót, hogy ezzel kapcsolatban a törvény hatályán túlmutató kötelezettséget természetesen nem 7. A fentiek azonban nem érintik a fogyasztónak az eladóhoz intézett panasztételi jogát, illetve a szerződéstől való törvényes elállási jogát.

Cikk VI

Szállítás

 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az eladó szállítási költségeit az áruk vagy szolgáltatások vételára nem tartalmazza. A szállítási díj összegéről a vevőt a megrendelés leadása előtt tájékoztatjuk a megrendelőlapon megadott adatokkal. Telefonon vagy elektronikus úton történő megrendelés esetén a vevő minden jogszabályi előírásról (beleértve a szállítási feltételekre vonatkozó tájékoztatást is) a megrendelés leadását megelőzően értesítést kap, a vonatkozó jogszabályokban az eladó számára előírt módon.
 2. Szállítás / ingyenes szállítás: Az eladó jogosult egyoldalúan és saját belátása szerint belsőleg meghatározni annak a megrendelésnek az értékét vagy jellegét, amelynél a vevő már nem fizeti a szállítási díjat. Az eladó jogosult a megrendelés (megkötött szerződés) értékét vagy jellegét egyoldalúan megváltoztatni, módosítani, anélkül, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben olyan változást jelezni kellene, amelyért a vevő a szállítási díjat nem fizeti. A szállítási ár vásárló általi megfizetésének vagy elmulasztásának ténye a megrendelés teljesítése (elküldése) előtt megjelenik a megrendelőlapon vagy a webáruház honlapján.
 3.  A szállítást három féle céggel bonyolítja az eladó 1. MPL postafutár, 2. DPD futárszolgálat, 3. FUTÁR.HU logisztikai központ.

cikk VII

Elállás az adásvételi szerződéstől

 1. Tájékoztatás az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségével (jogával) kapcsolatban: Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy a fogyasztó 14 naptári napon belül indoklás nélkül is elállhat az adásvételi szerződéstől , attól a naptól kezdve, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – a terméket átveszi. Ez az időszak az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül lejár . Ha azonban ennek az időszaknak a vége munkaszüneti napra esik, a határidő meghosszabbodik a következő munkanapra. A fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt is elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az áru kiszállítása.Ha az eladó

időben és megfelelően tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállás jogáról . rendelet alapján a fogyasztó a távollevők között kötött szerződéstől, illetve az eladó telephelyén kívül kötött szerződéstől 14 napon belül elállhat.

 • áru átvétele olyan szerződések esetében, amelyek tárgya áru értékesítése,
 • szolgáltatási szerződés megkötése ill
 • nem fizikai adathordozón továbbított elektronikus tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötése
 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy amennyiben az eladó a fogyasztót ak utólag, de legkésőbb az (1) bekezdés szerinti szerződéstől való elállási határidő kezdetétől számított 12 hónapon belül a szerződéstől való elállás határideje attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az eladó további tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
 2. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy amennyiben az eladó nem adott a fogyasztónak , valamint a (2) bekezdés szerinti póthatáridőben a szerződéstől való elállás határideje az 1. (7) bekezdése szerinti szerződéstől való elállási határidő kezdetétől számított 12 hónap és 14 nap elteltével jár le. a felvonás.
 3. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy a törvény szerint csak a fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől. Fogyasztó az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti tevékenysége, munkavégzése vagy foglalkozása körében jár el.
 4. A fogyasztót a szerződéstől való elálláskor csak az árunak az eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségei viselik. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy ezeket maga viseli.Távtávon kötött szerződés, illetve az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelmi védelméről .
 5. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy amennyiben az eladó a fogyasztót csak utólag, de legkésőbb az (1) bekezdés szerinti szerződéstől való elállási határidő kezdetétől számított 12 hónapon belül a szerződéstől való elállás határideje attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az eladó további tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
 6. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy amennyiben az eladó nem a bekezdés szerinti póthatáridőben a szerződéstől való elállás határideje az (1) bekezdés szerinti szerződéstől való elállási határidő kezdetétől számított 12 hónap és 14 nap elteltével jár le.
 7. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy az áru indoklás nélküli visszaküldésének törvényes joga (14 naptári napon belül) csak akkor keletkezik, ha a fogyasztó az árut az alábbi módon vásárolta meg:
 • távollevők között kötött szerződés (az eladó és a fogyasztó között létrejött szerződés, amelyet kizárólag egy vagy több távoli kommunikációs eszközzel, az eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül kötnek meg, különösen weboldal, elektronikus levél használatával , telefon, fax, címlevél vagy ajánlatkatalógus), és
 • az eladó telephelyén kívül kötött szerződések (az eladó és a fogyasztó között az eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenlétében, nem az eladó telephelyén kötött szerződések; olyan szerződések, amelyek megkötésére a fogyasztó javaslatot tett az eladónak az eladó olyan helyen, amely nem az eladó telephelye; az eladó telephelyén vagy távoli kommunikáció útján közvetlenül a fogyasztó egyéni és személyes címe után kötött szerződések, amelyeket az eladó olyan helyen kötött, amely nem az eladó telephelye vagy a szerződés során kötött szerződés. vagy az értékesítési esemény kapcsán).
 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy ilyen esetben a fogyasztó köteles a szerződéstől való elállás jogát írásban, okirati formában vagy más tartós adathordozón történő bejegyzés formájában gyakorolni. . Ezt az áru átvételétől számított 14 napon belül megteheti.
 2. Az eladó a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítését követően köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a fogyasztónak a tőle a szerződéstől való elállási nyilatkozat alapján kapott valamennyi fizetést. szerződés vagy azzal összefüggésben, ideértve a szállítási, szállítási és postaköltséget és egyéb költségeket és díjakat. Másrészt a fogyasztó köteles az árut visszaküldeni vagy átadni az eladónak legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül.
 3. Eljárás: Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy a fogyasztó a szerződéstől való elállási jogának gyakorlása során egyértelmű nyilatkozattal közli az eladóval a jelen szerződéstől való elállási döntését. A fogyasztó felhasználhat egy előre kitöltött elállási nyilatkozatot, amely:
 • az eladó az áruval vagy szolgáltatással együtt elküldi a fogyasztót
 • weboldalának megfelelő részében is megtalálható

A fogyasztó a szerződéstől való elállás jogát általában írásban vagy más tartós adathordozón gyakorolhatja. Szóbeli szerződéskötés esetén minden egyértelmű (akár szóban is megfogalmazott) nyilatkozat elegendő a fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlásához, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a fogyasztó akarata a szerződéstől való elállásra irányul. . A törvény megkönnyíti a fogyasztó számára a szerződéstől való elállást azáltal, hogy a jelen cselekmény minden lényeges részletét tartalmazó szerződéstől való elállási nyilatkozatot használ. Az eladó köteles az űrlapot előre kitölteni az azonosító adataival.

Az Eladó ezúton tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az elállási nyilatkozat 14 napon belül előre kitöltött adatokkal (akár maga a megrendelés teljesítése előtt is) teljes mértékben elérhető az e-shop webcímének megfelelő rovatában. Ez a fogyasztóvédelem fontos intézménye, elsősorban azért, mert alkalmazása nem követeli meg egyéb feltétel teljesítését, csupán minimális intézkedés szükséges a fogyasztótól ahhoz, hogy elállhasson a szerződéstől. A szerződéstől való elállás bejelentésére szolgáló formanyomtatvány minta elérhető az eladó honlapján. Igény esetén e-mailben vagy postai úton is elküldhető a fogyasztónak. Az eladó a szerződéstől való elállást követően a fogyasztónak visszaadja a szerződés megkötésével összefüggésben teljesített valamennyi fizetést, így különösen a vételárat, beleértve az áru fogyasztóhoz történő eljuttatásának költségeit is. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha Ön az eladó által kínált legolcsóbb általános szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 14 napon belül visszaküldjük attól a naptól számítva, amikor a fogyasztó a jelen szerződéstől való elállási nyilatkozatát kézbesítette az eladónak. Fizetésük ugyanúgy történik, ahogyan a fogyasztó fizetéshez használta, ha más fizetési módhoz kifejezetten nem járult hozzá, további díjak felszámítása nélkül. Az eladó tájékoztatja a fogyasztót is, ez utóbbi köteles az árut legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy átadni az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Az elállási határidő megmarad, ha a fogyasztó a szerződéstől való elállási jogáról az elállási határidő lejárta előtt, azaz legkésőbb az elállási határidő kezdetétől számított 14. napon értesítést küld (küld el), vagy ha ezen időszak vége munkaszüneti napra esik, a határidő meghosszabbodik a következő munkanapra. Eladó hogy személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján veszi át az árut. Az elállási határidő megmarad, ha a fogyasztó a szerződéstől való elállási jogáról az elállási határidő lejárta előtt, azaz legkésőbb az elállási határidő kezdetétől számított 14. napon értesítést küld (küld el), vagy ha ezen időszak vége munkaszüneti napra esik, a határidő meghosszabbodik a következő munkanapra. Eladó hogy személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján veszi át az árut. Az elállási határidő megmarad, ha a fogyasztó a szerződéstől való elállási jogáról az elállási határidő lejárta előtt, azaz legkésőbb az elállási határidő kezdetétől számított 14. napon értesítést küld (küld el), vagy ha ezen időszak vége munkaszüneti napra esik, a határidő meghosszabbodik a következő munkanapra. Eladó a határidő meghosszabbodik a következő munkanapra. Eladó a határidő meghosszabbodik a következő munkanapra. Eladó Javasolja (de nem ró kötelezettséget) a fogyasztónak, hogy a visszaküldött árut ajánlott levélben küldje el, és magasabb érték esetén az ilyen küldeményt biztosítsa. Az eladó felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy a visszaküldött árut ne küldje el utánvéttel az eladónak.

Az eladó tájékoztatja a fogyasztót, h 5: Az áru értékesítésének tárgyát képező szerződéstől való elálláskor az eladó nem köteles a fogyasztónak visszafizetni a befizetett összeget az áru átvételét megelőzően vagy az áru átvételéig. fogyasztó bizonyítja, hogy az árut visszaküldték az eladónak, kivéve, ha az eladó javasolja, hogy az árut személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján vegye át.

törvény értelmében a fogyasztó köteles az árut visszaküldeni, vagy az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Az első mondat szerinti határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra.

A fogyasztó a szerződéstől való elálláskor csak az árunak az eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó vállalta, hogy ezeket maga viseli, vagy ha nem teljesítette a 3. § bek. 1 levél én)

 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy a szerződéstől való elállás következménye a szerződést eleve felmondják, vagyis úgy tekintenek rá, mintha meg sem jött volna. A fentiekből következik, hogy a felmondott szerződés felei a jogalap nélküli gazdagodás elvei szerint kötelesek egymással bánni (visszakapják azt, amit korábban teljesítettek). Ha a szerződéstől való elállásról szóló jogi aktust tartalmazó értesítés a fogyasztó hibájából, a küldemény címzett általi át nem vétele, vagy annak hiánya miatt nem érkezik meg az eladóhoz, vagy hibás levelezés vagy e-mail cím (feltéve, hogy a fogyasztó az eladó által megadott megfelelő címre küldte az értesítést), a polgári anyagjog szerinti kézbesítés általános elve az irányadó, amely szerint a távollévővel szembeni akaratnyilvánítás annak bekövetkeztével lép hatályba ). A megállapította hogy „a jelenlévő személy (vagyis egy másik személy által végrehajtott jogi cselekményben közvetlenül részt vevő személy) vonatkozásában az akaratnyilvánítás azonnali hatályú (hatályos). A távollévőnek (azaz akivel a jogi aktust végző személy nem áll közvetlen kapcsolatban) ki kell fejeznie akaratát; nem kell neki kézbesíteni (a címzett átveszi). Az akarat megnyilvánulása a távollévő személyben akkor következik be, amikor a beállítottsága szférájába kerül. A rendelkezési kör elérése alatt az akaratnyilvánítás olyan szférába való eljutását érthetjük, amelyen belül indokolt lehet elvárni, hogy a címzett megismerje az adott dokumentum tartalmát (objektíven megismerje). (...) A távollévőnek való hatékony kézbesítéshez nem szükséges, hogy a címzett ténylegesen megismerje az akaratnyilvánítást, elegendő, ha erre objektív lehetősége volt."
 2. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az eladó szerződéstől való elállási kötelezettségei a a következők:
 • Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztónak a tőle a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott valamennyi fizetést, ideértve a szállítási, kézbesítési és postai és egyéb költségeket és díjakat; ez nem érinti
 • Az eladó köteles az (1) bekezdés szerinti befizetéseket a fogyasztónak visszaadni, ugyanúgy, ahogyan azt a fogyasztó a fizetéséhez használta. Ez nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy az eladóval más fizetési módban állapodjon meg, amennyiben ezzel összefüggésben a fogyasztót többletdíj nem terheli.
 • Az eladó nem köteles a fogyasztó többlet költségét megtéríteni, ha a fogyasztó kifejezetten az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A többletköltség a fogyasztó által választott szállítási költség és az eladó által kínált legolcsóbb általános szállítási mód költsége közötti különbözetet jelenti.
 • Ha az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján az árut a szerződés megkötésekor a fogyasztó házához szállították, és jellegéből adódóan az árut az eladónak visszaküldeni nem lehetséges posta, az eladó az (1) bekezdés szerinti határidőn belül köteles saját költségén gondoskodni az áru átvételéről.
 • A szerződéstől való elállás esetén, amelynek tárgya az áru értékesítése, az eladó nem köteles az (1) bekezdés szerint kifizetett összeget a fogyasztónak visszaadni, mielőtt az árut átadták neki, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy az áru visszaküldték az eladónak, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján vegye át az árut.
 1. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában a fogyasztónak joga van kicsomagolni és kipróbálni az árukat, hogy meghatározza azok tulajdonságait és működését . Ha azonban az áru megsérül, eltörik vagy működésképtelenné válik, akkor az áru értékének ilyen mértékű csökkenéséért már a vevő felel.
 2. Az eladó ezennel egyértelműen és közérthetően tájékoztatja arról is, hogy nem követeli meg a fogyasztótól ill. nem kér elállási díjat vagy szerződéses bírságot abban az esetben, ha a szerződéstől a törvényben meghatározott időn belül eláll, vagy ha a megrendelt árut vagy szolgáltatást nem veszi át.
 3. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy, mely szerződések nem mondhatók el.. Elsősorban olyan esetekről van szó, amikor a nyújtott teljesítmény visszaszolgáltatása objektíve lehetetlen, vagy amikor az eladónak jelentős nehézségek árán kell a visszaadott teljesítményt más fogyasztónak eladnia. Ilyen eset például a jóval a spekulációs szerződés megkötése után szállított bor, amelynek értéke a piaci áringadozásoktól függ ("vin en primeur"). A szerződéstől való elállás joga továbbá nem illeti meg az olyan árukat, amelyeket a fogyasztó specifikációi szerint gyártottak, vagy amelyek egyértelműen egyedileg készültek, valamint olyan árukra, amelyek természetüknél fogva a kiszállítást követően elválaszthatatlanul keverednek más árukkal. . A szerződéstől való elállás jogának biztosítása a fogyasztó számára bizonyos szolgáltatások esetében is kizárt, ahol a szerződés megkötése bizonyos kapacitás lekötéséhez vezet, amelyben a szerződéstől való elállási jog gyakorlása után az eladónak problémái adódhatnak annak teljesítésével. Ez megtörténhet például szállodai foglalások vagy nyaralók, kulturális vagy sportesemények esetében.
 4. A fogyasztó nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:
 • a szolgáltatás nyújtása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, és ha a szolgáltatás teljes körűen biztosított,
 • olyan áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára a pénzpiaci árak mozgásától függ, amelyet az eladó nem tud befolyásolni, és amely a szerződéstől való elállás időszakában fordulhat elő,
 • a fogyasztó speciális igényei szerint készült áru, méretre készített áru vagy kifejezetten egy fogyasztónak szánt áru értékesítése,
 • olyan áruk értékesítése, amelyek minősége gyorsan romlik vagy romlik,
 • olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően sérült,
 • olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal,
 • olyan szeszes italok értékesítése, amelyek áráról a szerződéskötéskor állapodtak meg, míg kiszállításuk legkorábban 30 nap elteltével történhet, és ára a piaci árak mozgásától függ, amely az eladó nem tudja befolyásolni,
 • olyan sürgős javítások vagy karbantartások elvégzése, amelyeket a fogyasztó kifejezetten kért az eladótól; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és azokra a szerződésekre, amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészeken kívüli áruk értékesítése, ha azokat az eladó fogyasztói látogatása során kötötték, és a fogyasztó nem rendelte meg ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat előleg,
 • védőcsomagolásban árusított hangfelvételek, videofelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó ezt a csomagolást kibontotta,
 • folyóiratok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződésen alapuló értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
 • szálláshely szolgáltatás nyújtása a szállástól, áruszállítástól, autóbérléstől, vendéglátó-szolgáltatás nyújtásától vagy szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatástól eltérő célból, és amely szerint az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megbeszélt időpontban vagy a megbeszélt időn belül nyújtja. határidő,
 • elektronikus tartalom nem fizikai adathordozón történő szolgáltatása, ha annak nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó nyilatkozott arról, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszti a szerződéstől való elállási jogát.
 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy semmilyen jogszabály nem biztosítja a fogyasztónak az ún. tégla és habarcs üzlet (működő bolt) . Ha az eladó ilyen lehetőséget (vagy az áru más árura cseréjének lehetőségét) ajánlja fel a fogyasztónak, akkor azt a kötelezettségei körén kívül teszi. Az áru ok nélküli visszaküldésének vagy cseréjének joga jogilag nem

érvényesíthető. A klasszikus értékesítési forma (tégla és habarcs) esetében általában az alábbiak érvényesek: Ha a vásárolt áru nem megfelelő, akár méretben, formában, árban, színben, vagy nem megfelelő ajándékválasztás, másolás..., ez nem termékhiba. A vevőnek nincs joga követelni az eladótól az áru cseréjét vagy az ár visszatérítését, ha a terméknek nincs hibája. Semmilyen jogszabály nem kötelezi az eladót arra, hogy hibátlan termék esetén a vásárló pénzét visszatérítse, vagy más árura cserélje ki. Csak a vevő és az eladó közötti kölcsönös megegyezéstől és az eladó hajlandóságától függ a fogyasztó kielégítésére. Az, hogy egyes eladók a termék megvásárlásától számított bizonyos napon belüli visszaküldési lehetőséget biztosítják, csak üzletpolitikájuk keretei között szerepel, és ezt követően maguk határozzák meg a feltételeket (napok száma, utalványra váltás, vásárlási jóváírás). , csere más árura, eredeti csomagolás, eredeti címkék...) Másik esetnek minősül ha az eladó az üzletben vagy az általános szerződési feltételekben írásban nyilatkozik a termék visszaküldésének vagy más árura cseréjének lehetőségéről „nyilvános ígérettel”. Ekkor köteles teljesíteni az általa meghatározott feltételeket. A fogyasztó a termék „tégla és habarcs” helyen történő megvásárlása előtt mindig tájékozódjon az eladótól az áru visszaküldésének lehetőségéről, illetve arról, hogy az eladó engedélyezi-e az árucserét és milyen feltételekkel. A szerződéstől való jogszerű indoklás nélküli elállás a távollevők között kötött, illetve az eladó telephelyén kívül kötött szerződések esetén lehetséges. Ha a megvásárolt termék hibás, a jótállási idő alatt a vásárló jogosult reklamációt tenni.

 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy abban az esetben, ha az eladó a megrendelés feldolgozása során azt tapasztalja, hogy a benyújtott dokumentumok tartalma rágalmazó, esetleg ellentétes az eladó erkölcsi és etikai véleményével , vagy általános érvényű jogszabályi előírások, vagy egyéb jogszabályi ellentmondások (pl. alkohol-, dohány- vagy egyéb törvényileg szabályozott termék értékesítése 18 éven aluliak számára), az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni a a megrendelés visszaigazolása e-mailben. A vevőt semmilyen kártérítés nem illeti meg, kivéve a már kifizetett vételár, vagy annak egy részének előleg formájában történő visszaszolgáltatását.
 2. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy a gazdálkodó szervezet vevőinek szerződéstől való elállására a Kereskedelmi Törvénykönyvben foglalt jogszabályi feltételek vonatkoznak.
 3. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy a vevő, aki nem fogyasztó, hanem vállalati vásárló, nem jogosult az árut indoklás nélkül visszaküldeni a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásával. 14 nap. A szerződéstől való elállás joga nem illeti meg azokat a vásárlókat sem, akik látszólag hivatásuk gyakorlása céljából vásárolnak árut – a törvény konkrétan utal például az arra feljogosított építészekre, felhatalmazott építőmérnökökre és ügyvédekre. Ezért az eladót törvény nem kötelezi arra, hogy 14 napon belül visszaküldje az árut azon vállalati ügyfeleknek és vásárlóknak, akik nyilvánvalóan hivatásuk gyakorlása céljából vásárolnak árut.
 4. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy a felügyeleti hatóságokra vonatkozó információk:
 • Államigazgatási szervek a közegészségügy és az állami állat-egészségügyi és élelmiszerügyi igazgatás területén
 • A Magyar Nemzeti Népegészségügyi Hivatal és regionális népegészségügyi hivatalai
 • A Magyar Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság, amely felügyeli a termékek kínálatát és értékesítését, valamint a szolgáltatások nyújtását,

amelyeket nem az a) és b) pontban említett hatóságok felügyelnek, ill

o értékesítési esemény során vagy azzal összefüggésben.

23.Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszísétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István ít 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola ít 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány ít 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele ít 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Visszaküldési politika

 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondja, hogy az eladó köteles a fogyasztót megfelelően tájékoztatni a reklamáció terjedelméről, feltételeiről és módjáról, beleértve a reklamáció helyére vonatkozó tájékoztatást, valamint garanciális javítások elvégzéséről. A reklamációs eljárást a fogyasztó számára jól látható helyen elérhetővé kell tenni.
 2. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondjuk, hogy minden polgári jogviszony alapján vásárolt árura Magyarország törvényei szerinti szabványos jótállási idő 24 hónap, amennyiben Magyarország jogszabályai A Köztársaság bizonyos árutípusokra nem állapít meg rövidebb időszakot. Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon fel van tüntetve a használati idő, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt. Az eladó meghosszabbíthatja a törvényben meghatározott időtartamot. A meghosszabbított jótállás időtartama mindig a jótállási jegyen van feltüntetve. Ha a jótállási jegyen más jótállási időszakot nem jeleznek, a 24 hónapos időtartam érvényes. A jótállási idő a törvényben meghatározott időtartamból (24 hónap) és esetleg egy meghosszabbított időszakból áll. (Hosszabb idő esetén a reklamációra kizárólag jelen eljárás az irányadó.) Használt cikk esetén a vevő és az eladó rövidebb, de 12 hónapnál nem rövidebb jótállási időben is megállapodhat. Hiba vagy hiányosság miatt alacsonyabb áron értékesített árukra a garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek miatt alacsonyabb áron állapodtak meg.
 3. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondják, hogy a fogyasztó panaszt az eladó bármely olyan telephelyén élhet, ahol az eladott termékekre vagy nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan panaszra van lehetőség, vagy az általa megjelölt a panasz feldolgozására kötelezett személy. Ha a termék jellege ezt lehetővé teszi, a fogyasztó reklamációja során a terméket átadja az eladónak. Ha a termék jellege nem teszi lehetővé a termék eladóhoz történő eljuttatását, a fogyasztó reklamációval élve kérheti a hiba elhárítását a termék telephelyén, vagy megállapodhat az eladóval ( kijelölt személy) a termék szállításának módja. Reklamáció esetén vásárlást igazoló okirat és/vagy

jótállási jegy (ha a fogyasztó részére került kiállításra) bemutatása szükséges. Az eladó köteles visszaigazolást adni a fogyasztónak, amikor panaszt tesz. Távolsági kommunikáció útján (például e-mailben) történő reklamáció esetén az eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a reklamáció igazolásával együtt eljuttatni a fogyasztóhoz a reklamáció visszaigazolását. Az igényérvényesítés visszaigazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van az igény érvényesítését más módon bizonyítani. Az eladó köteles a reklamációt legkésőbb annak benyújtását követő 30 napon belül feldolgozni. A reklamáció feldolgozásának határideje az igénylés napját követő napon kezdődik. A panaszkezelési határidő meghosszabbítása semmilyen módon nem lehetséges. Hiába lejárta után a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől, és visszaadni az igényelt termékért járó pénzt.

 1. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy amennyiben a fogyasztó a vásárlástól számított első 12 hónapon belül panaszt tett, az eladó a reklamációt annak elutasításával csak szakmai elbírálás alapján tudja kezelni; annak kimenetelétől függetlenül minden költség az eladót terheli.
 2. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzíti, hogy amennyiben a fogyasztó 12 hónap elteltével termékreklamációt nyújtott be, és az eladó azt elutasította, köteles a panaszkezelési dokumentumban megjelölni, hogy a fogyasztó kihez fordulhat. a terméket szakértői értékelésre (igazságügyi szakértő, meghatalmazott személy, kijelölt személy) küldje el. Ha a szakvélemény a fogyasztónak kedvez, újra érvényesítheti a követelést; megújított kereset nem utasítható el. A szakértői értékelés költsége, valamint minden egyéb, a cél érdekében felmerülő költség az eladót terheli. Az eladó köteles a fogyasztónak a panasz újbóli benyújtásától számított 14 napon belül megtéríteni a szakértői értékeléssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint minden egyéb kapcsolódó költséget.
 3. A Vállalati ügyfelek által vásárolt valamennyi árura üzleti kapcsolat alapján (a Kereskedelmi törvénykönyv értelmében) a jótállási időt - "minőségi garanciát" az eladó 12 hónapra (szóval: tizenkét hónapra) állapítja meg.
 4. Igényeket lehet benyújtani:
 • személyesen az üzlet címén:Szabó István e.v vásárlással, jótállási jegygel vagy számlakivonattal). · postai úton az üzlet címére: Szabó István e.v.vásárlással, jótállási jegygel vagy számlakivonattal).
 1. A vásárlói panaszok kezelésének módjáról részletesebb tájékoztatást az eladó honlapján található „panaszkezelési eljárás” című külön rovatban talál. A reklamációs eljárást, amely tartalmazza a vevő mindenre kiterjedő releváns tájékoztatását, a vevő kérésére elektronikus vagy papír alapú formában a vevő által választott címre megküldheti.

Információ az online alternatív vitarendezésre.

E jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy az üzemeltető ezúton is tájékoztatja az ügyfeleket, a fogyasztók számára új lehetőséget teremtsen az eladóval fennálló vitás ügyeik gyors, hatékony, kevésbé formális és mindenekelőtt ingyenes rendezésére, ill. csak minimális költségekkel. A békés megoldás eléréséről van szó, ill a fogyasztó és az eladó között létrejött megállapodás a vita megoldásáról, amely kötelező érvényű jogi okirattá válik, miután mindkét fél egyetért a szövegében.

 1. A törvény szerinti alternatív vitarendezési hatóság a Hálózati Iparágak Szabályozási Hivatala, az Elektronikus Hírközlési és Postai Szolgáltatások Szabályozási Hivatala és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot. Emellett a Nemzeti Fogyazstóvédelmi Hatóság az ún Ez azt jelenti, hogy jogosult lesz rendezni azokat a vitákat is, amelyekben más szervek hatásköre nincs meghatározva, kivéve a pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésekből eredő vitákat.
 2. A törvény szerint A fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosító határozatában a fogyasztónak joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó keresetét kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. A fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezés megindítására irányuló javaslatot (a továbbiakban: javaslat) benyújtani az alternatív vitarendezés alanyának, ha az eladó a kérelmére az (1) bekezdés szerint nemmel válaszolt, vagy nem. az elküldéstől számított 30 napon belül válaszoljon rá. A javaslatot papír formátumban, elektronikus formában vagy szóban lehet benyújtani a jegyzőkönyvben. Az ajánlattételhez a fogyasztó az űrlapot használhatja, melynek mintája a 1. sz. 1, és amely a minisztérium és az egyes alternatív vitarendezési tárgyak honlapján is elérhető.
 3. A vitában részt vevő felek kötelesek együttműködni az alternatív vitarendezés alanyával, és biztosítani számára a szükséges együttműködést az alternatív vitarendezés gyors és hatékony lebonyolításához
 4. Az ajánlatot a fogyasztó a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról, valamint egyes törvények módosításáról meghatározott módon, elektronikusan is benyújthatja az online vitarendezési platformon keresztül. (RSO) a következő weboldalon: http: //ec.europa .eu/
 5. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában kimondjuk, hogy az alternatív vitarendezés kizárólag fogyasztók – természetes személyek, nem vásárló vállalkozók – számára van fenntartva.
 6. Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában rögzítésre kerül, hogy a fogyasztónak lehetősége van egyéni igényeket, javaslatokat, javaslatokat, viták megelőzésére irányuló kísérleteket elektronikus úton benyújtani az eladó e-mail címére.

A személyes adatok és a magánélet védelme

 1. A fogyasztó személyes adatait az eladó 2018. 05. 25-től kizárólag az l . a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról,amelyet a természetes személyek személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, tekintettel fogadtak el, amely hatályon kívül helyezi a 95. irányelvet. /46/EK (Általános adatvédelmi rendelet adatai). Az új GDPR (General Data Protection Regulation) olyan új jogszabályt jelent, amely jelentősen növeli az állampolgárok személyes adatainak védelmét a digitális világban. A GDPR célja, hogy az európai polgárok jobban ellenőrizzék, mi történik az adataikkal, és egyúttal egységesítse a meglévő adatvédelmi jogszabályokat az EU-n belül.
 2. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha azt az Szt. 13. §-a szerinti jogalapok legalább egyike alapján végzik. nem. A személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 18/2018.
 3. a) az érintett hozzájárulása legalább egy meghatározott célra (az érintett hozzájárulását fejezte ki személyes adatainak legalább egy meghatározott célból történő kezeléséhez)
 4. b) Az érintett kérelmére olyan szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges személyes adatok kezelése
 5. c) A személyes adatok feldolgozása különleges szabályozás vagy a Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi szerződés értelmében szükséges,
 6. d) A személyes adatok kezelése az érintett vagy más természetes személy életének, egészségének vagy vagyonának védelme érdekében szükséges
 7. e) A személyes adatok kezelése közérdekből vagy az üzemeltetőre bízott közhatalom gyakorlása során végzett feladat ellátásához szükséges,
 8. f) Személyes adatok jogos érdekből történő kezelése (a személyes adatok kezelése az üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor ezen érdekek elsőbbséget élveznek az adatok érdekei vagy jogai miatt személyes adatok védelmét igénylő alany, különösen, ha az érintett gyermek; ez a jogalap nem vonatkozik a személyes adatok hatósági feladatainak ellátása során történő kezelésére)

A személyes adatok kezelésének jogalapja a fent említett bekezdésben foglaltak szerint c) és e) pontját a törvényben, külön rendeletben vagy olyan nemzetközi szerződésben kell megállapítani, amelyhez Magyarországra kötelező; külön jogszabálynak kell meghatároznia a személyes adatok kezelésének célját, az érintettek kategóriáját és a kezelt személyes adatok listáját vagy a kezelt személyes adatok körét. Külön jogszabály alapján kezelt személyes adat az információs rendszerből csak akkor adható át, továbbítható vagy közzétehető, ha a külön törvény a szolgáltatás célját vagy a közzététel célját, a kezelt személyes adatok listáját vagy a kezelt személyes adatok körét rögzíti. vagy a címzettek, akiknek személyes adatokat szolgáltatnak.

 1. Tájékoztatjuk továbbá az érintettet, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulása bármikor visszavonható.Az érintett jogosult bármikor visszavonni a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtt; a hozzájárulás megadása előtt erről az érintettet tájékoztatni kell. Az érintett a hozzájárulást a hozzájárulás megadásával megegyező módon visszavonhatja.
 2. Az érintett ezennel tájékoztatást kap az érintett jogairól is szabályozza az üzemeltető kötelezettségeit az érintettek jogainak gyakorlása során
 3. A Kbt. A személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló törvény alapján a személyes adat azonosított természetes személyre vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó adat, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen általánosan alkalmazható azonosító alapján azonosítható. , más azonosító, például név, vezetéknév, azonosító szám, helyadat (az elektronikus hírközlésről szóló, módosított) vagy online azonosító, vagy egy vagy több olyan jellemző vagy jel alapján, alkotja fizikai identitását, fiziológiai identitását, genetikai identitását, pszichológiai identitását, mentális identitását, gazdasági identitását, kulturális identitását vagy társadalmi identitását.
 4. A fentiekre tekintettel az üzemeltető nem csak az ún a személyes adatok védelmére gyakorolt hatás értékelése, valamint a személyes adatok kezelésének jellege, hatóköre és célja, valamint a természetes személyek jogait érintő változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok tekintetében az üzemeltető megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket fogadott el. annak biztosítására és bizonyítására, hogy a személyes adatok kezelése az 1. sz. A személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szól
 5. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az eladó, aki egyúttal azon információs rendszer üzemeltetői pozíciójában is van, amelyben személyes adatait kezeli, annak érdekében, hogy az eladó és a telephelyen kívüli szerződéskötés lehetőségét megteremtse, ill. a fogyasztó az áru megrendelése és kiszállítása céljából a következők körében: keresztnév, vezetéknév, szállítási cím, telefonszám, e-mail

cím, IP-cím, cookie-k (a továbbiakban együttesen : személyes adatok ) az üzemeltetőben tájékoztatási rendszer. Az érintett a fent említett személyes adatokat az üzemeltetőnek önkéntesen, az üzemeltető kényszer vagy kényszer nélkül adja meg az üzemeltető internetes portáljának honlapján, az alábbi szöveggel ellátott jelölőnégyzeten keresztül: "Hozzájárulok a személyes adatok kezeléséhez az 1. sz. A személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szó a távollevők között kötött szerződés ( az eladó közötti szerződés (a szerződés megkötésekor és teljesítésekor az üzleti tevékenysége körében jár el, ill. szakma) és a fogyasztó (a szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti tevékenysége, munkaviszonya vagy foglalkozása keretében jár el) kizárólag egy vagy több távoli kommunikációs eszközzel állapodott meg és jött létre, az eladó és az eladó egyidejű fizikai jelenléte nélkül. fogyasztó, különösen a honlap, e-mail, telefon, fax, címlevél vagy ajánlatkatalógus igénybevételével.) a távollevők között kötött szerződésből eredő kölcsönös kötelezettségek fennállásának idejére. alapján az érintett jogosult bármikor visszavonni a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezelésének jogszerűségét a visszavonás előtt."

 1. Személyes adatok harmadik fél részére történő átadása: Jelen általános szerződési feltételek szempontjából rögzítésre kerül, hogy a webshopban eladók esetében harmadik félnek minősül pl. futár és szállító cégek, mind azokat, amelyek külön törvény (pl. a postai szolgáltatásokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (a továbbiakban: postai törvény) alapján nyújtják szolgáltatásaikat. valamint azokat is, amelyekre nem vonatkozik sem ez, sem más külön jogszabály. Azonban mindkét esetben olyan jogalanyokról van szó, amelyek az e-shopban megrendelt árut saját nevükben és saját felelősségükre szállítják a vásárlónak. Az e-shop vásárlójának személyes adatai áruk vagy szolgáltatások kiszállítása céljából a személyes adatok kezeléséhez adott külön hozzájáruláson keresztül nem szükségesek a kiválasztott kézbesítőtől Hozzá kell tenni, hogy a postai szolgáltatásokról szóló törvény a jogalapja az ügyfél személyes adatainak postai szolgáltatás (kézbesítés,a szállítmány begyűjtése vagy szétosztása) az e törvény hatálya alá tartozó jogalanyok számára.
 2. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a webportálról történő rendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni.
 3. Abban az esetben, ha a vevő az ún A regisztráció során az üzemeltető ezúton tájékoztatja, hogy a kitöltött regisztráció része az üzemeltető internetes portáljáról szóló ajánlati e-mailek küldéséhez is hozzájárulást tartalmazhat. Regisztráció nélkül leadott megrendelés esetén az eladó felkínálhatja a vásárlónak, hogy e-mailben hírt kapjon. Az ajánlati e-maileket havonta legfeljebb háromszor küldjük ki, az egyes e-mailek mérete nem haladhatja meg a 750 kB-ot. Az e-mailben történő hírküldés szolgáltatását az eladó e-mail címén bármikor lemondhatja.
 4. Az információs rendszerek üzemeltetője a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkat a portál weboldalának külön részében nyújt.

Az üzemeltető honlapján közzétett és a társaság illetékes hatósága által 2023.10.15. jóváhagyott általános szerződési feltételek érvényesek.

Vállalkozásunk épületszobrászathoz, kerítésépítéshez és térburkoláshoz szükséges beton és gipsz díszítő elemek sablonjainak kivitelezésével és forgalmazásával foglalkozik.

 

Szabó István Egyéni vállalkozó

Adószám: 66740580-2-27
Nyilvántartási szám: 38404896
Számlaszám: HU1202 3101-0164 2790-0010 0004
SWIFT: UBRTHUHB

 

Elérhetőségek

2481 Velence, Tópart utca 2.

+36-20-3992-407

+36-20-9470-607

szabosablon@gmail.com

H - P: 7:00 - 15:00

Helyszíni vásárlás csak előzetes telefonos egyeztetés alapján.